Български арабисти


Започна работата по проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“

Започна работата по проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“

Вчера в онлайн среда се проведе откриващият семинар на изследователския проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“, организиран от Катедрата по арабистика и семитология при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Обсъдени бяха тематичният обхват, изследователските задачи и работната програма на проекта, като всеки участник сподели и своите първоначални идеи и примерни предложения за работни теми в обхвата на колективното изследване.

Целта на инициативата е да открои обединяващото начало в специалност Арабистика като интердисциплинарно поле, в което взаимно се допълват подходи от различни направления и дисциплини: филология, история, науки за културата, религиознание и др.

Предвижда се резултатите от изследването да бъдат публикувани в колективен том, състоящ се от главите на книга, в която утвърдени и млади учени разработват съвместно аспекти от общия обект на изследване – съвременните тенденции в отделните полета на арабистиката и ислямознанието.

Екипът на проекта е структуриран в три работни групи, покриващи научните полета на: 1) семито-хамитската и арабската лингвистика, 2) арабската история и ислямознанието; и 3) арабската литература и култура.

Проф. д.и.н. Йордан Пеев е интердисциплинарен консултант в група „Арабска история и ислямознание“, а проф. д.ф.н Цветан Теофанов – в групи „Арабска история и ислямознание“ и „Арабска литература и култура“.

- Семито-хамитска и арабска лингвистика: доц. д-р Виктор Тодоров, координатор на групата и ръководител на проекта, доц. д-р Цветомира Пашова, гл. ас. д-р Христина Чобанова, ас. Илияна Божова от специалност Иранистика към ЦИЕК, д-р Марио Аппен, иранист.

- Арабска история и ислямознание: проф. д-р Симеон Евстатиев, координатор на групата, проф. д.ф.н. Павел Павлович, доц. д-р Надя Филипова от Института за исторически изследвания при БАН, гл. ас. д-р Стоян Доклев, докторант Ана Минчева, докторант Салих Халил.

- Арабска литература и култура: доц. д-р Галина Евстатиева, координатор на групата, ас. Екатерина Красимирова.

14 април 2021 г.

Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура"

В Конферентната зала в Ректората се проведе Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура". Събитието се организира от Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в рамките на научния проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“.

Семинарът бе открит от проф. Симеон Евстатиев, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология, който определи събитието като малък академичен празник, защото за първи път от година и половина катедрата провежда събитие на живо, и защото семинарът не е обикновен семинар, а за млади учени и докторанти, в рамките на проекта на катедрата „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова изрази задоволството си да присъства на семинара и заяви, че надеждата й е, че след приключването на проекта този семинар за докторанти и млади учени ще продължи. „Не знам дали със същата тема – тя е точно това, което всички обичаме да правим в нашия факултет – да се занимаваме с въпросите на идентичността, въпросите, свързани с различните езици, които ние преподаваме, а и се говорят по света, но в пресечната точка на културата и религията. Това наистина е много интересна тема“, каза проф. Данова. Тя изрази надеждата си, че докладите, подготвени за семинара, ще се превърнат скоро и в сборник, който ще бъде от полза и на останалите членове на академичната ни общност и в помощ на студентите от специалност „Арабистика“.

Проф. Данова поздрави организаторите за идеята за семинара, както и за организирането на един такъв проект, който да обедини изследванията на Катедра „Арабистика и семитология“. По думите й такова събитие показва накъде се развиват катедрата и изследванията в областта на арабистиката и семитологията. Деканът обърна внимание, че специалност „Арабистика“ е една от най-желаните от кандидат-студентите, а катедрата е една от тези, които имат най-значими научни приноси.

Накрая тя пожела на добър път на младите учени и докторанти и ги призова да следват примера на по-възрастните си колеги и да работят за развиване на науката в тази област, в която се чувстват най-добре и най-силни.

Доц. д-р Виктор Тодоров разказа пред присъстващите накратко за научния проект, който е под надслов „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“. В рамките на проекта са предвидени интензивни контакти между участниците в него. Доц. Тодоров подчерта, че вече са проведени много работни срещи и дискусии, и така са се оформили три тематични направления, които са заложени в програмата на семинара. Това са „Сакрално и профанно“, „Норма и практика“ и третата – „Приемственост и промяна“.

16 юни 2021 г.

 Заключителен уъркшоп по проекта „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“

От 10 до 12 септември 2021 г. в гр. Смолян бе проведен уъркшоп на тема „Приемственост, норма и сакралност в арабския език и ислямската култура“, в рамките на който бяха изнесени заключителни доклади и се състояха семинарни дискусии в рамките на научноизследователския проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието”, финансиран от Фонда за научни изследвания на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии (ФКНФ).

Събитието бе открито от проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“ и на Семинара за докторанти и млади учени по проекта. Той приветства участниците и подчерта, че предприетото съвместно изследване има ясна тематична призма, но същевременно е замислено и като своеобразен снапшот на българската арабистика и ислямознание с оглед на международните тенденции в научното поле, а повод за това е двадесетгодишнината от институционализирането през 2000 г. в самостоятелна катедра на създадената през 1974 г. специалност „Арабистика“. Проф. Евстатиев обърна внимание, че с оглед на това предстои скоро да бъде отбелязана и 50-годишнина от въвеждането на арабистиката и ислямознанието в Софийския университет и България.

Изнесените научни доклади и семинарните дискусии откроиха обединяващото начало в специалност „Арабистика“ като интердисциплинарно поле, в което при изучаването на арабския език и литература, Арабския свят и исляма взаимно се допълват подходи от различни направления и дисциплинарни области: филология, история, науки за културата, религиознание, социални науки.

Ръководителят на проекта доц. д-р Виктор Тодоров изтъкна, че съвместното изследване е изпълнило и друга своя основна цел – да насърчи синергията между изследователи, работещи в различни дисциплинарни полета и по различни изтоковедски теми от Центъра за източни езици и култури при ФКНФ на Софийския университет и БАН, както и да интегрира докторанти и млади учени, като повиши техните умения и компетентности. Участниците в семинара представиха своите изследвания, които ще бъдат включени като взаимосвързани глави в подготвяния за публикуване колективен научен том.

В проведените ползотворни дискусии активно участие взе и проф. дин Йордан Пеев, един от доайените на арабистиката в България. Макар и поради пребиваване в чужбина дългогодишният ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“ и бивш декан на ФКНФ проф. дфн Цветан Теофанов да нямаше възможност да присъства лично на самия уъркшоп, като активен участник в останалите дейности по това съвместно изследване той изпрати кратко приветствие, в което подчерта, че „проектът предоставя поле за равносметка на изминатия път и очертава бъдещите ни ориентири, целите и перспективите ни като част от европейската арабистична общност.“

12 септември 2021 г.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени