Арабският език


Арабският език

18 декември е определен от ООН за Международен ден на арабския език, защото на тази дата през 1973 г. арабският става шестият международен език, използван в Генералната асамблея на ООН заедно с китайски, английски, френски, руски и испански.

Но както за понятието „Арабски свят“, така и за понятието „арабски език“ се налага да направим уточнението, че съществуват различия в употребата му, които изискват да говорим поне за два езика: писмен (книжовен) и говорим, използван във всекидневието под формата на множество регионални и местни диалекти.

Това е пример за т.нар. „диглосия“ – „двуезичие“, т.е. за паралелно функциониране в социума на два езика или форми на един и същ език, които се подчиняват на степенуването „висок“ и „нисък“ в зависимост от престижа им.   

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени