Политика на поверителност


І. Неприкосновеност на информацията

 

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


ІІ. Ограничаване на отговорността


Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва вероятността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“  не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на АРАБИАДА.

Цялата информация на АРАБИАДА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на АРАБИАДА.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ не носи отговорност за информация (включително за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които АРАБИАДА съдържа препратки.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени