Общи условия


 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА АРАБИАДА: ВСИЧКО ЗА АРАБИТЕ И АРАБСКИЯ СВЯТ
 

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта АРАБИАДА: ВСИЧКО ЗА АРАБИТЕ И АРАБСКИЯ СВЯТ (наричан по-долу само АРАБИАДА). Тези условия представляват ДОГОВОР между Вас и издателя на сайта – Фондация „Проф. Цветан Теофанов“, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на АРАБИАДА за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на услугите на АРАБИАДА и Фондация „Проф. Цветан Теофанов“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласен с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте услугите на АРАБИАДА.

Потребителите получават правото да използват услугите на АРАБИАДА единствено за лични/ нетърговски цели.
 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва АРАБИАДА.

"УСЛУГА/и" на АРАБИАДА включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на АРАБИАДА, както и осъществяване на контакт с потребители.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ се намира в договорни отношения в съответствие с действащото българско законодателство и което има право да предоставя допълнителна информация на регистрирани потребители на сайта, дали съгласието си за това.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху името и концептуалната рамка на АРАБИАДА: Всичко за арабите и арабския свят, както и върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ има право на дължимото по закон обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на споменатите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на АРАБИАДА.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени