Кой е Цветан Теофанов?


Кой е Цветан Теофанов?

Проф. дфн Цветан Теофанов е роден на 12 юли 1952 г. в София.

През 1972 г. след спечелен конкурс е изпратен да следва Арабска филология в Багдадския университет, Ирак. Първоначалните му намерения са свързани с поезията, на която смятал да се посвети. Започва да се изявява със стихотворения и журналистически материали още като ученик по страниците на сп. "Родна реч" и в-к "Средношколско знаме". В края на следването му издателство "Български писател", което обикновено не приемало за печат първи книги, публикува неговата дебютна стихосбирка, озаглавена "Оазиси" (1978). Впоследствие издава още два поетически сборника.

Бъдещият професор полага усилия да усвои арабския език и да се задълбочи в арабската култура, за да превежда съвременна поезия, но постепенно го увлича класическата арабска литература.   

След дипломирането си през 1978 г. работи няколко месеца на хонорар в Арабска редакция на Националното радио, където му обещали да го назначат на щат. Вместо него обаче назначили външен човек, който не владеел арабски и не бил журналист, затова пък се познавал отблизо, на чашка, с главния редактор. Решава да напусне и в търсене на нова работа съвсем случайно попада в Софийския университет „Климент Охридски“. ("Свети" се добавя към името по-късно, защото по времето на социализма не се почитали светците). Не го блазнела академичната кариера и дори си въобразявал, че научните занимания и рафинираният академизъм го отдалечават от литературата.

Приема с неохота да стане асистент в специалност Арабистика, от март 1979 г. - и на щат. Тръгва по този път главно заради свободното време, с което се надявал да разполага, и заради възможността да развие литературоведските дисциплини.

Натоварили го да чете лекции по история на арабската литература от древността до наши дни и по арабо-мюсюлманска философия наред с упражненията по практически арабски език - общо 22 часа всяка седмица. Илюзията за свободно време скоро се изпарила.

Специалността се намирала в окаяно кадрово състояние, без основен титуляр, само с един курс, при това трети, и то почти към края на втория, летния семестър. Преподавателският състав включвал асистентка, омъжена за дипломат, която рядко се прибирала от чужбина, и друга асистентка, излязла в безсрочен неплатен отпуск след скандал заради интимни отношения със студентка. По-сериозен принос в учебния процес внасял доцент-обществовед, който се преквалифицирал в такъв след отговорен пост в ЮНЕСКО.    

Теофанов извървява всички стъпала в академичната кариера: старши асистент (1985), главен асистент (1987), доцент (1990), професор (2003). Завършва задочна докторантура в Московския институт по изтокознание и защитава дисертация на тема „Роль творчества Абу-л-Атахии в становлении жанра философской лирики в арабской поэзии“ (1987). Вторият му защитен докторат е на тема „Класическата арабска поезия като дихотомен модел“ (2001) – детайлен анализ на взаимопроникването между опозициите в арабската поезия (общество–личност, пустиня–град, тяло–дух) от езичеството към исляма.

Специализира в Кайрския университет, Египет (1984–1985), и в Оксфордския център за ислямоведски изследвания (1999–2000). 

Изпълнявал е редица ръководни длъжности: декан на Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет, зам.-декан, директор на Центъра за източни езици и култури, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология, председател на Съвета по литературознание при Висшата атестационна комисия.  

Член е на Американското ориенталистично дружество, Британското дружество за близкоизточни изследвания и Европейския съюз на арабистите и ислямоведите. Участвал е в научни форуми в Багдад, Санкт Петербург, Токио, Сока (Япония), Хале, Льовен, Истанбул, Техеран, Мадрид, Москва, Лондон, Оксфорд, Казабланка, Ашхабад и други. Чел е лекции в Лондон, Оксфорд, Париж, Сараево, Босна, и Бурса, Турция.

Удостоен е с награда на Японската фондация за изтъкнати личности в областта на културата, науката и изкуствата (1994), стипендия в Оксфордския център за ислямоведски изследвания (1999–2000), награда на читателите на българското издание на турския в-к „Заман“ за принос към обществения мир (2004), почетен знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със синя лента (2017).


Tsvetan Theophanov (born July 12, 1952), is a Bulgarian orientalist and university Professor who has noted for the famous Bulgarian language translation of the Quran and Islamic religious books.

Prof. Dr. Tsvetan Theophanov has devoted his entire intellectual life and work – more than forty years – to the Arabic civilization, literature and culture. It was his destiny and love at first sight. When he was a pupil more than a half century ago he saw an Arabic book which attracted him so deeply with the unusual beauty of its letters, that it was the reason to turn for ever his attention to the Arabic language and culture.

He has studied (1972–1978) and completed in July, 1978 his degree Bachelor of Arts in Arabic Philology from the University of Baghdad, Iraq. He specialized at the University of Cairo, Egypt (1984), and completed his PhD at Moscow Oriental Institute, Academy of sciences, Russia (1987).

His doctoral dissertation was on the subject Abu-l-'Atahiya and the Evolution of Islamic Religious and Philosophical Poetry - a study of the Arabic Islamic didactic, meditative and mystic traditions, and the process of their development on the basis of Abu l’-Atahiya's poetry (748–825).

In Bulgaria still exist two doctoral levels: PhD and Dr of Studies. Every one of them finishes with public defense of a dissertation. The second and the highest possible academic level could be achieved in rare cases. Tsvetan Theophanov obtained the both degrees: PhD and Doctor of Philology Studies.

His second doctoral thesis was titled Classical Arab Poetry as a Dichotomous Model - a detailed analysis of the major opposite concepts in the Arabic poetry and Weltanschauung, and to some extent in Islamic thought (society–personality, desert–town, body–spirit), and a summary of the interfusion between them.

He worked as a Visiting Fellow for one academic year at the Oxford Centre for Islamic Studies (1999–2000). He participated in a lot of international congresses and conferences and delivered lectures abroad. His books, papers, articles and translations have focused attention of the audience with their subjects.

During his academic career at Sofia University ‘St. Кliment Ochridski’, besides his extensive study of classical Arabic literature, poetry and prose, he interested in Islam, the Holy Qur’an, prophetic traditions, Islamic history, and theology. His scholarship has been published extensively in numerous articles, lectures and some books. Among them are The Pagan Arabic Poetry and The Medieval Arabic Culture (in two volumes, I: Context, Text, Deeper Meanings; II: Love, Wine, Wisdom, more than 1100 pages). His great goal and challenge concerning these academic works was to be commensurable with the achievements of the European Oriental studies and to throw light upon the spiritual treasures of the Arab civilization.

He has studied the Holy Qur’an and the prophetic traditions for more than thirty years and delivered lectures on the subject before the international public. His translation with commentaries into Bulgarian of the Holy Qur’an, which he worked on about ten years, was its first Bulgarian academic translation. It first published in 1997 and has already gone through several editions. It was accepted from the Muslims, gained currency and won general public recognition in the Bulgarian society. This work was a great challenge to his thoroughness in Arabic as both language and way of thinking.

He translated also into Bulgarian the two volumes of Ibn Nawawi's Riyath as-saliheen (The Gardens of the Righteous Men), which is the best ‘new’ collection of prophetic traditions. In addition, he translated the Seven ‘golden’ pre-Islamic odes (Al-Muallaqat) and a lot of poems of Abu Nuwas, Abu al-Atahiya, Ibn al-Mutazz, Abu al-Ala al-Marri, Ibn al-Farid, Abu Tammam, al-Mutanabbi and others.

Throughout his career, he had introduced to the Bulgarian and European publics the great achievements of Arab literature classics, as well as leading contemporary writers who bear witness to the effervescence of Arab culture, such as Jubran Khalil Jubran, Yusuf Idris and others. He has supported intercultural understanding and cooperation of culture in all his endeavours, whether as a University professor, translator, public figure, cultural consultant, head of a prestigious faculty.

He has devoted his life to achieving a better understanding of the classical and contemporary Arab world, through his teachings and lectures, not only in Bulgaria and other European countries but in many Arab and Muslim countries. He has contributed to increasing our understanding of Arab thought and culture in today's world.

Following more than three decades of teaching and research, he assumed the responsibilities of Dean and Deputy-Dean of Faculty of Classical and Modern Philology, the older and bigger academic institution of Sofia University, Director of the Centre of Eastern Language and Cultures, Head of the Department of Arabic and Semitic Studies, Member of University's Academic Council. He maintains contact with an international range of cultural and educational institutions and personalities as a member of the American Oriental Society, Union Européenne des Arabisants and Islamisants, and the British Society for Middle Eastern Studies.

He is the Founder and Director of Prof. Tsvetan Theophanov Foundation which works to develop and expand the cultural and academic relations of the Bulgarian institutions with the Arab world. It also aims to promote the Arabic language and culture in Bulgarian society

He is also Website creator and organizer of ARABIADA: Arabs and the Arab World Website (in Bulgarian): https://www.theophanov.com

HONORS AND AWARDS

• The Japan Foundation Grant for eminent leaders in the fields of culture, education, and the arts, 1994.

• Al-Mutawa Visiting Fellowship. Oxford Centre for Islamic Studies, 1999–2000.

• Jalaluddin Rumi Foundation Award, 2001.

• Prize of the readers of the Newspaper Zaman for Contribution to the Social Peace, 2004.

• The Blue Ribbon Insignia of Honour of Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, 2017.

Books

• Phenomenology of the Prophet. Sofia. 2015.

• The Medieval Arabic Culture: From Paganism to Islam. Sofia, 2004.

• The Medieval Arabic Culture. Vol. 1. Context. Text. Deeper Meanings. Sofia, 2001.

• The Medieval Arabic Culture. Vol. 2. Love. Wine. Wisdom. Sofia, 2002.

• The Pre-Islamic Arabic Poetry. Sofia, 1998.

• Translation of the Holy Quran into Bulgarian with introduction, commentaries, thematic index. Sofia, 1 ed. – 1997, 2 ed. – 1999, 3 ed.-, 4 ed.

• Translation of Imam Nawawi’s book The Gardens of the Righteous (Riyadh as-Saliheen) (2 volumes). Sofia, 2008, 2015.

• Translation from English into Russian Shukran Vahide's book Islam in Modern Turkey: An Intellectual Biography of Bediuzzaman Said Nursi. Istanbul, 2008.

• “Canon and Individuality in Old Arabic Poetry”. XVIIth Congress of Union Européenne des Arabisants et Islamisants (Saint-Petersburg, August 22–26, 1994).

• “Abu-l-Atahiya and the Philosophy”. XVIIIth Congress of Union Européenne des Arabisants et Islamisants (Leuven–Gent, September 3–10, 1996).

• “The Dīwān al-Hudhaliyyīn and the Rite de passage manqué”. In: Studies in Arabic and Islam. Leuven-Paris-Sterling, VA, 2002, pp. 337–346.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени