Трудове и творчество


Трудове и творчество

Монографии


 • Езическата арабска поезия. София, УИ „Св. Климент Охридски“, [1998]. ISBN 954-07-0970-9.
 • Арабската средновековна култура: Контекст. Текст, Подтекст. София, УИ „Св. Климент Охридски“, [2001]. ISBN 954-07-1618-7.
 • Арабската средновековна култура: Любов. Вино. Мъдрост. София, УИ „Св. Климент Охридски“, [2004]. ISBN 954-07-1733-7.
 • Арабската средновековна култура: от езичеството към исляма. София, УИ „Св. Климент Охридски“, [2004]. ISBN 954-07-1979-8.
 • Феноменология на пророка. София, УИ „Св. Климент Охридски“, [2015]. ISBN 978-954-07-3987-8.

Преводи


 • Негово дело е първият академичен превод на Свещения Коран на български с предговор, коментари и тематичен индекс:
 • Превод на Свещения Коран. Първо издание. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [1997]. ISBN 954-957-101-7.
 • Превод на Свещения Коран. Второ издание. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, 1999, [1997]. ISBN 954-957-101-7.
 • Превод на Свещения Коран. Второ преработено и допълнено издание. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, 2006, [1997]. ISBN 954-957-101-7.
 • „Свещен Коран“ с преводач Цветан Теофанов (мека корица, IV-та редакция на превода). ИК „Труд“, София, 2008. ISBN 978-954-528-864-7
 • „Свещен Коран“ с преводач Цветан Теофанов (твърда корица, IV-та редакция на превода). ИК „Труд“, София, 2008. ISBN 978-954-528-865-4
 • Превел е също сборника с изказвания и традиции на Пророка Мухаммад (хадиси) – „Рияду-с-салихин“, съставен от имам ан-Науауи:
 • Градините на праведниците. Том 1. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [2008]. ISBN 978-954-9880-13-7.
 • Градините на праведниците. Том 2. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [2016]. ISBN 978-954-9880-80-9.
 • Велд, Мэри Ф. Ислам в современной Турции: Интеллектуальная биография Бадиуззамана Саида Нурси. Перевод с английского: Ц. Теофанов. Istanbul, 2008. ISBN 975-432-288-0.
 • Вахиде, Шюкран. Ислямът в съвременна Турция: Духовната биография на Бедиуззаман Саид Нурси. Превод от английски Цветан Теофанов. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. ISBN 978-954-07-2994-7.

Избрани студии и статии


 • „Транс и екстаз като религиозен феномен“. – сп. „Манас“, бр. 3, 2015.
 • „Политическият ислям в Близкия изток и евроислямът”. – сп. „Международна политика”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, кн. 2, 2009, 37–57.
 • „Силата на духа издига човек над егоизма и алчността: имам Хомейни за етиката в политиката”. В: сп. „Изток – Запад”, февруари 2009.
 • „Венгерский путешественник Арминий Вамбери и его странствования по Средней Азии в 1863 г.”. В: Turkmenistan is in the Focus of World Tourists Attention. Ashhabat, 2009.
 • „Некоторые аспекты актуальности взглядов имама Шемседдина Зехеби”. В: Muhammed Gaymaz Turkmen – Famous Scientist of the Orient. Ashhabat, 2009.
 • „Водещи идеи в ислямското вероучение”. В: Християнство и ислям: основи на религиозната толерантност. С., 2007.
 • „Християнски и ислямски фундаментализъм”. В: Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм. С., 2005.
 • „Екстремните превъплъщения на исляма – илюзия и реалност”. В: Тероризмът след Мадрид 2004: Нови предизвикателства и противодействие. С., 2004.
 • „Ислямската цивилизация и науката”. В: Словесност и литература. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов. Благоевград, 2003.
 •  “The Twin Embodiment of Secularism and Islam”. В: Arches Quarterly, London, 2, 2008.
 • “По въпроса за автентичността на предислямската арабска устна поезия”. Годишник на Софийския университет, т. 76, 2. 1982, с. 127–170.
 • “Традиционната арабска касида от епохата преди исляма”. Годишник на Софийския университет, т. 77, 1. 1983, с. 183–200.
 • “Средновековният арабски поет Абу-л-Атахия и жанрът зухдият”. Годишник на Софийския университет, т. 77, 2. 1983, с. 126–186.
 • “Канонът – единство на индивидуалности (За старата арабска поезия)”. Годишник на Софийския университет, т. 84, 1 и 2. 1991, с. 205–248 (първа част), с. 151–198 (втора част). 
 • “Роль творчества Абу-л-Атахии в становлении жанра философской лирики в арабской поэзии”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва, 1987.
 • “Две жанрови форми в поезията на Абу-л-Атахия (748–825)”. Сп. “Филология”, бр. 25–26, 1992, с. 93–101.
 • “Някои философски и религиозни възгледи на средновековния арабски поет Абу-л-Атахия”. “Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия на Факултета по класически и нови филологии”. 1985, с. 262–267.
 • “Щедростта на скъперниците”. В: “Книга да скъперниците” на ал-Джахиз. Изд. “Народна култура”. 1986, с. 5–19.
 • “Човекът–винтче и птиците по дъното”. –В: “Най-евтините нощи” на Юсуф Идрис. Изд. “Народна култура”. 1987, с. 5–12.
 • “Сърце, пречистено от огън”. – В: “И зазорява красотата” на Джубран Халил Джубран. Изд. “Народна култура”. 1983, с. 5–12.
 • “Поетите–“рицари” и поетите–разбойници”. – Сп. “Родна реч”, бр. 2, 1987.
 • “Арабистиката” (в съавторство). – Сп. “Acta orientalia Bulgarica”, бр. 1, 1990, с. 25–30.
 • “Canon and Individuality in Old Arabic Poetry”. XVIIth Congress of Union Européenne des Arabisants et Islamisants (Saint-Petersburg, August 22–26, 1994).
 • “Abu-l-Atahiya and the Philosophy”. XVIIIth Congress of Union Européenne des Arabisants et Islamisants (Leuven–Gent, September 3–10, 1996).
 •  “The Dīwān al-Hudhaliyyīn and the Rite de passage manqué”. In: Studies in Arabic and Islam. Leuven-Paris-Sterling, VA, 2002, pp. 337–346.

Поезия


 • Оазиси: стихове. София, Български писател, [1978].
 • Нощна аптека: стихове. София, Български писател, [1983].
 • Човек под небето: лирика, миниатюри. София, Народна младеж, [1988].
   
 
Коран I частКоран II частЕзическата арабска поезия
 
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени