Срещи с Цветан Теофанов


Публична лекция на проф. Цветан Теофанов

Публична лекция на проф. Цветан Теофанов

На 8 ноември 2019 г. в Зала 1 на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Цветан Теофанов изнесе публична лекция на тема "Класическата арабска поезия". Събитието породи интерес в академичните среди и се проведе пред широка аудитория в рамките на интердисциплинарния семинар "Класика и бъдеще". 

В своето изложение лекторът очерта общата рамка, в която се разгръщат процесите и явленията на класическата арабска литература, в частност на онези, които са свързани с мерената реч. Бяха представени най-значимите феномени на предислямския лиричен епос - традиционната ода (касида), избраните шедьоври на арабската древност (муаллякат) и техните автори, стихотворенията на поетите-разбойници и на майсторите на словото от преходната епоха между езичеството и исляма.

Проф. Теофанов запозна присъстващите и с двете основни тематични линии в  Умаййадската поезия - произведения с политическа насоченост и любовна лирика (целомъдрена и градска). Лекторът изясни и особеностите на специфичния жанр накаид (от глагола накада - разрушавам) - публична размяна на стихотворения с една и съща метрика и рима между двама опоненти, всеки от които се старае да разруши словесната "постройка" на своя съперник.

Накратко бяха представени и най-изтъкнатите автори от Аббасидската епоха - еретика Башшар ибн Бурд, певеца на виното и любовта Абу Нуас, проповедника на аскетизма Абу ал-Атахия, еднодневния халиф Ибн ал-Мутаз, панегириста ал-Мутанабби, мислителя Абу ал-Аля ал-Маарри, суфита Ибн ал-Фарид.

Бяха зададени и въпроси, които получиха изчерпателен отговор.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени